Anketa citā pašvaldībā deklarētiem dalībniekiem

Created with Sketch.

  • Vārds, uzvārds
  • Atbilstošo atzīmēt
  •  
  • 1. Personu datu apstrādes mērķis ir apzināt interesentus, noformēt grupas un informēt dalībnieku likumiskajiem pārstāvjus par dalībnieku dalību nometnē “Peldam droši Siguldā”.
    2. Pārzinis dalībnieku un to likumisko pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajam mērķim ir biedrība “Peldēt droši”, turpmāk tekstā – Biedrība, reģ. Nr. 40008280364, juridiskā adrese: Ādažu nov., Carnikavas pag., Gauja, Vairogu iela 5. Personas datu saņēmēji ir Biedrība un ar nometnes norises nodrošināšanu saistītās personas, kas saistītas ar informācijas apstrādi norādītā mērķa sasniegšanai.
    3. Visi anketās norādītie dati tiks dzēsti datumā, kad beidzas pieteikšanās termiņš dalībai nometnē “Peldam droši Siguldā”.
  •  
  •