Biedrības “Peldēt droši” privātuma politika

Created with Sketch.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Peldēt droši”, vienotais reģistrācijas nr. 40008280364, adrese: Ādažu nov., Carnikavas pag., Gauja, Vairogu iela 5, LV-2163, turpmāk – BIEDRĪBA.
 2. BIEDRĪBA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem: drosi@peldet.lv.

Vispārīgie noteikumi

 • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 • Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Personas):
  • fiziskajām personām – BIEDRĪBAS darbiniekiem, klientiem, nometņu, sacensību dalībniekiem (tajā skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
  • BIEDRĪBAS uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
 • BIEDRĪBA ievēro Personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Persona sniedz personas datus (klātienē, BIEDRĪBA interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski).
 • BIEDRĪBA personas datu apstrādē ievēro šādus datu apstrādes pamatprincipus:
  • godprātīga un likumīga datu apstrāde;
  • datu apstrāde tiek veikta atbilstoši paredzētajam mērķim un tikai saskaņā ar to;
  • dati ir adekvāti (ne pārmērīgi);
  • dati ir precīzi;
  • dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams (datu apstrādes ilgumam ir jābūt saistītam ar noteiktu personas datu apstrādes mērķi);
  • dati tiek apstrādāti saskaņā ar datu subjekta tiesībām;
  • dati ir drošībā;
  • dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības.

Personas datu apstrādes nolūks

 • BIEDRĪBA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • personas identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • līguma saistību izpildei;
  • sadarbības reklamēšanai un publiskošanai;
  • iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
  • norēķinu administrēšanai;
  • parādu atgūšanai un piedziņai;
  • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
  • citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Personas piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus BIEDRĪBAI;
  • drošības un kārtības nodrošināšanai, veselības un dzīvības aizsardzībai;
  • BIEDRĪBAS un Personas īpašuma aizsardzībai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 • BIEDRĪBA apstrādā Personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • saņemta Personas piekrišana;
  • datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
  • datu apstrāde nepieciešama likumā noteikto Pārziņa funkciju veikšanai;
  • datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;
  • datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti Pārzinim vai pārraidīti trešajai personai;
  • datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu Pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.
 1. BIEDRĪBA likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
  1. veikt BIEDRĪBAS saimniecisko darbību kā papildu darbību BIEDRĪBAS pamatdarbībai;
  1. pārbaudīt Personas identitāti pirms atsevišķu sadarbības formu uzsākšanas vai turpināšanas;
  1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
  1. saglabāt Personas pieteikumus un iesniegumus par sadarbības uzsākšanu, turpināšanu vai pārtraukšanu;
  1. reklamēt BIEDRĪBAS piedāvātos pakalpojumus;
  1. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem
  1. novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret BIEDRĪBU;
  1. nodrošināt labu pārvaldību, finanšu un administratīvo uzskaiti un analītiku;
  1.  
  1. nodrošināt un uzlabot sadarbības kvalitāti;
  1. administrēt maksājumus;
  1.  
  1. informēt sabiedrību par savu darbību un sadarbību ar Personu.

Personas datu aizsardzība

 1. BIEDRĪBA aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BIEDRĪBA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus – Tehniskās apsardzes līdzekļus:
  1. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
  1. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. BIEDRĪBA neizpauž trešajām personām Personas datus vai jebkādu sadarbības un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par sadarbības apjomu un veidu, izņemot:
  1. saskaņā ar Personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu un/vai pieprasījumu;
  1. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  1. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos BIEDRĪBAS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi BIEDRĪBAS likumīgās intereses.

Personas datu nodošana

 1. BIEDRĪBA nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot ciktāl tas nepieciešams saprātīgai BIEDRĪBAS darbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams to apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar starp Personu un BIEDRĪBAS noslēgto līgumu, BIEDRĪBAS leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
 2. Pēc tam, kad 14. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Personas dati tiek dzēsti. Akti par Personas datu dzēšanu tiek glabāti 1 (vienu) gadu no to veikšanas dienas.

Personas (datu subjekta) tiesības

 1. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Personai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir tiesības pieprasīt BIEDRĪBAI piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt BIEDRĪBAI veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz BIEDRĪBAS leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no BIEDRĪBAS pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā:
  1. Rakstveidā biedrībai “Peldēt droši”, Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013, Latvijā;
  1. elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – drosi@peldet.lv.
 4. Personai ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tā uzskata, ka BIEDRĪBA, apstrādājot Personas datus, ir pārkāpis tās tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. Personai ir tiesības saņemt bez maksas izziņu ar saviem BIEDRĪBAS apstrādē esošajiem personas datiem.
 6. Šī dokumenta 20. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu  tiesībām un brīvībām.

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Persona piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai), dod rakstveidā klātienē, interneta mājas lapā vai citā vietā, kurā BIEDRĪBA organizē reģistrēšanās vai mārketinga aktivitātes.
 • Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.
 • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, balstoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Komerciāli paziņojumi

 • Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par BIEDRĪBAS pakalpojumiem BIEDRĪBA veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Personas piekrišanu.
 • Saziņu, tajā skaitā par komerciāliem paziņojumiem, BIEDRĪBA var veikt arī izmantojot elektroniskās saziņas iekārtas.
 • Personas piekrišanu BIEDRĪBAI komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē BIEDRĪBĀ, BIEDRĪBAS interneta mājas lapā un vai citā vietā, kurā BIEDRĪBA organizē mārketinga aktivitātes.
 • Personas dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Persona jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
  • nosūtot e-pastu uz adresi: drosi@peldet.lv, norādot to e-pasta adresi, kurā nevēlaties paziņojumus saņemt;
  • iesniedzot BIEDRĪBAI rakstveida iesniegumu;
 • BIEDRĪBA pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Personas pieprasījums.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 • BIEDRĪBAS mājaslapa var izmantot sīkdatnes.
 • Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina Personu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Persona piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs Personai lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot Personai tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.
 • BIEDRĪBAS mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru saturu BIEDRĪBA nenes atbildību.