NOTEIKUMI DALĪBAI

Created with Sketch.

PAMATA NOTEIKUMI UN SAMAKSA

 1. Noteikumi ir saistoši, turpmāk – Nometne,  norises laikā visiem dalībniekiem.
 2. Nometnes un tās īstenošanai rīkoto nodarbību organizators – biedrība “Peldēt droši”, reģ. nr. 40008280364, juridiskā adrese: Vairogu iela 5, Gauja, Carnikavas pag., Ādažu nov., turpmāk – Organizators.
 3. Nometnē var piedalīties bērni vecumā no 8 gadiem līdz 12 gadu vecumam. 
 4. Dalība nometnē ir bez maksas. Dalības maksu sedz Rīgas Dome. 

VESELĪBA

 1. Netiek pieļauta bērnu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina treneri katru rītu. 
 2. Bērna likumiskais pārstāvis uzņemas visu atbildību un apliecina, ka bērna veselības stāvoklis un viņu fiziskās/emocionālās spējas atbilst sekmīgai dalībai Nometnē, bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem un to kontaktpersonām. 
 3. Bērna likumiskais pārstāvja pienākums ir informēt par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami Nometnes dalībniekam noteiktos gadījumos (alerģija, astma u.c.) un nodrošināt Nometnes dalībnieku ar tiem Nometnes laikā, kā arī par citu būtisku informāciju, kas attiecināma uz Nometnes dalībnieku.
 4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie treneriem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka, u.t.t.) sekot nodarbību mediķa vai nodarbību vadītāja norādījumiem.
 5. Nodarbību laikā ievērot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģisko drošības noteikumus, kas spēkā Nometnes norises laikā. 
 6. Nodarbību laikā bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Nedalīties ar citiem nodarbību dalībniekiem ar savām personīgajām mantām.

DROŠĪBA

 1. Respektēt un cienīt vienam otru, netraucēt citus dalībniekus nodarbību un uzdevumu izpildes laikā. Aktīvi piedalīties visās aktivitātēs. 
 2. Cienīt citu Nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses, personīgās lietas. Sekot līdzi savai personīgo mantu  un apkārtējās vides kārtībai nodarbību laikā.
 3. Bez treneru atļaujas kategoriski aizliegts atstāt nodarbību vietu un nodarbību teritoriju.
 4. Nodarbību laikā jāievēro visus treneru norādījumus un rīkojumus – gan uzturoties nodarbību teritorijā, gan tās apkārtnē.
 5. Vienmēr un visur ierasties laicīgi, nekavēties, nelikt citiem uz sevi gaidīt. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā nerīkojies, obligāti informē par to trenerus.
 6. Nodarbību norises laikā tās dalībniekiem aizliegts:
 1. piesārņot vai bojāt nodarbību teritoriju vai tās apkārtni, bojāt inventāru;
 2. lietot jebkādas apreibinošās un narkotiskās vielas, smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus;
 3. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, priekšmetus un materiālus;
 4. iesaistīties sarunās un sekot svešu cilvēku norādījumiem, glaudīt svešus dzīvniekus, lietot uzturā nezināmus augus;
 5. apzināti nodarīt fizisku vai morālu kaitējumu nodarbību dalībniekiem un/vai darbiniekiem.
 1. Nodarbību dalībniekiem nav nepieciešams lietot rotaslietas, dārgmetālus, datortehniku, skaidru naudu vai bankas karti, suvenīrus vai citas vērtslietas. Drošības apsvērumu dēļ minētās lietas atstāt mājās. Nodarbību organizatori un darbinieki par minētajām mantām atbildību neuzņemas.
 2. Personīgās mantas glabāšanai (t. sk. mobilā tālruņa, naudas maka) uz Nometnes norises laiku var nodot treneriem. Nometnes organizatori un darbinieki par nodarbību dalībnieka personīgajām mantām atbildību neuzņemas.
 3. Nodarbību laikā mājdzīvniekus ienest vai ievest aizliegts. 
 4. Peldēšanas nodarbības notiek stingrā nodarbību darbinieku uzraudzībā, tam paredzētajos laikos un vietās. Bez treneru atļaujas aizliegts kāpt peldbaseinā, doties peldēties vienatnē, aizliegts pamest norādīto peldceliņu, šķērsot peldvietu ierobežojošās bojas. 
 5. Peldēšanas nodarbības laikā aizliegts apzināti fiziski aizskart citus nodarbību dalībniekus, apzināti maldināt trenerus, celt viltus trauksmi. Aizliegts grūst, vilkt, apšļakstīt vai kā citādi traucēt citus nodarbību dalībniekus un peldētājus.
 6. Dalībniekiem, kas neievēro treneru norādījumus peldēšanas nodarbību laikā, dalība peldēšanas nodarbībā tiks pārtraukta.
 7. Nodarbību izbraukuma dienā, pastaigu laikā vilkt sezonai un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu, apavus, galvassegu.
 8. Visu nodarbību norises laiku neplīstošā traukā ņemt līdzi dzeramo ūdeni. Nodarbību laikā trauku ar dzeramo ūdeni būs iespējams papildināt tam paredzētajās vietās.
 9. Visu nodarbību norises laiku nodarbību dalībnieki seko līdzi nodarbību programmai, mutiskajai informācijai no treneriem.
 10. Nodarbību dalībniekiem nodarbību laikā ir saistoši nodarbību norises vietu iekšējie kārtības noteikumi un nodarbību darbinieku norādījumi nestandarta situācijās.
 11. Treneri ir tiesīgi aizrādīt Nometnes dalībniekam, ja tiek pārkāpti Nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumi. Ja pārkāpumi no Nometnes dalībnieka puses turpinās un to rezultātā ir nodarīti zaudējumi (salauzts, saplēst inventārs utt.) vai Nometnes dalībnieks ar savu uzvedību atkārtoti traucē un/vai aizskar citus Nometnes dalībniekus un pēc aizrādījuma turpina to darīt, Nometnes vadītājs ir tiesīgs liegt Nometnes dalībniekam turpināt dalību Nometnē un izslēgt no tās, neatmaksājot samaksāto Dalības maksu.
 • Ar nometnes “Peldam droši kopā ‘23” dalības noteikumiem iepazinos, izprotu, ka noteikumu pārkāpumu gadījumā dalībnieks var tikt izslēgts no Nometnes. Apņemos šos noteikumus pirms nodarbību sākuma izrunāt un pārspriest ar savu bērnu.